139 sidor
Häftad

Utgivningsår: 2021

ISBN: 9789188729798

Varför det mesta du vet om covid-19 är fel

En evidensbaserad utvärdering

169 kr

• Hur farlig är covid-19?
• Fungerar lockdown?
• Fungerar tester och ansiktsmasker?
• Varför har Sverige fler döda än Norge?
• Är vaccinerna säkra och effektiva?

Det är viktiga frågor som har diskuterats intensivt under covidpandemin.

Men hur ska de bäst besvaras?

Det finns bara ett förnuftigt sätt att göra det på, menar ­Sebastian Rushworth. Nämligen att granska det ­veten­skap­liga stödet för var och en av frågorna.

I sin bok Varför det mesta du vet om covid-19 är fel presen­terar han en utvärdering av pandemin som bygger på de senaste och mest gedigna forsk­nings­studierna.

En av bokens slutsatser är att flera av de åtgärder som ­världens regeringar – inklusive Sveriges – har vidtagit mot covid inte varit grundade på fakta. Ibland har åtgärderna varit utan verkan. Ibland har de orsakat mycket större skador än själva viruset.

Sebastian Rushworth är AT-läkare i Stock­holm. Sedan augusti 2020 driver han en blogg om vetenskap och hälsa som fått stor internationell uppmärksamhet.

Innehållsförteckning

Inledning: Ett mycket märkligt år
1. Covid-19 i Sverige
2. Att läsa vetenskapliga studier
3. Att läsa statistik
4. Hur farlig är covid-19?
5. Vad är långtidscovid?
6. Hur pålitliga är testerna?
7. Fungerar lockdown?
8. Sverige jämfört med sina grannar
9. Vilka skador orsakar lockdown?
10. Fungerar ansiktsmasker?
11. Är vaccinerna säkra och effektiva?
Avslutning: Varför reagerade världen så hysteriskt

Sagt om boken

”Sebastian Rushworth har på sin blogg givit röst åt det eftertänksamma ­för­nuftet och försökt hjälpa oss att förstå vad som händer. I sin bok går han på ett klart och redigt sätt igenom viktiga delar av vetenskapen. Om du vill veta vad som verkligen sker kring covid-19 kan jag helhjärtat rekommen­de­ra den. Boken kommer att göra dig en hel del ­klokare. Och att bli klokare tror jag är vad vi alla strävar efter.” Malcolm Kendrick, läkare, bloggare och författare

”Det är angeläget att [böckerna] läses och diskuteras. Enorma pengar och oändligt med prestige från politiker, ledarskribenter, läkare och forskare har lagts ned på lockdowns och hårda restriktioner som strategi. Att därför erkänna det som, enligt Ljungqvist och Rushworth, fakta nu alltmer tydligt visar, att lockdowns inte fungerar, är kanske i det närmsta otänkbart … Ändå måste vi våga påbörja diskussionen. Om Ljungqvist och Rushworth har rätt i sina resonemang står vi inför en smärtsam självrannsakan och omvärdering av hur världen bemött pandemin. Om de har rätt är detta en game changer av Guds nåde.” Jonas Gardell i Expressen (som i sin artikel även tar upp boken Fredrik Charpentier Ljungqvists bok ”Corona. Ett historiskt perspektiv på vår tids pandemi”)

I boken Varför det mesta du vet om covid-19 är fel presen­terar ­läkaren Sebastian Rushworth en utvärdering av ­covidpandemin som bygger på de mest gedigna forsk­nings­studierna. En av hans slutsatser är att många av de åtgärder som ­världens regeringar – inklusive Sveriges – har vidtagit inte bygger på fakta.
Karneval har även publicerat en engelsk upplaga av boken som på Amazon blivit ”#1 Bestseller” i kategorin luftvägssjukdomar.

”Läs denna bok!!! Enkel och briljant.” David Eberhard

”Fräscht mästerverk. Nutidshistoria blir inte bättre än så här.” Alexander Bard

”Men åååh så jag längtat efter denna bok. Som att öppna ett fönster i ett extremt kvavt rum.” Hanne Kjöller

”Probably the best book out there on COVID-19, based on research from the most recognized international medical journals.” Lars Jørgensen

”Fastän jag ägnat mycket tid under det senaste året åt att försöka skapa mig något slags förståelse av vad detta virus är och framför allt hur man ska begripa de olika samhällenas reaktion – som uppenbarligen bara delvis bestäms av mikroben och den sjukdom den orsakar – så har jag aldrig tidigare kommit i närheten av den sammanhängande och vetenskapligt grundade berättelse som Rushworth presenterar (vilket inte nödvändigtvis betyder att han har rätt på alla punkter utan bara att jag inte kan urskilja någon som har rättare). Boken är bara 130 sidor pedagogiskt formulerad text med rikhaltigt vetenskapligt underlag och därtill näst intill begripliga förklaringar till den vetenskapliga hanteringen av frågan. Allt verkar så vederhäftigt och tydligt en medicinskt oskolad människa kan begära.” Patrik Engellau på Det Goda Samhället

”Den unge svenske akutläkaren Sebastian Rushworths bok är lysande kompakt läsning om grundläggande vetenskapsteori som sedan appliceras på den faktiska vetenskapliga evidensen kring Covid-19. För att summera så är Covid-19 en förkylning, som fått överdrivna proportioner på grund av hur Kina valde att spela upp en teater i Wuhan när man inte som vanligt lyckades tysta ner ännu ett kinesiskt virusutbrott. 
Boken är i sig läsvärd för de inledande kapitlen om vetenskapsteori och hur man läser vetenskapliga studier och statistik, sidor som betalar av sig för att förstå resten av bokens fokusering på pandemin med viruset SARS-CoV-2 och sjukdomen Covid-19. Nivån kan dock vara sådan att man bör ligga till höger på normalfördelningen av begåvningensskalan för att kunna ta till sig innehållet, så exempelvis kommer de flesta politiker inte kunna ta till sig budskapet.” Lars Wilderäng

”Sebastian Rushworth skriver mycket om C19 som både är intressant och insiktsfullt. Kritiker hävdar att han är ung, relativt oerfaren och endast en AT-läkare under utbildning och ingen expert. Jag som har erfarenhet och expertis inom flera relevanta områden för att kunna förstå problematiken ur flera perspektiv uppskattar dock det han skriver och anser att det han för fram tillför mer än de vältitulerade experter som lyfts fram i media, vars slutsatser man överhuvudtaget inte granskar på djupet eller kritiserar. De har fina titlar och forskningsmeriter och är trovärdiga källor för information heter det.
Jag bryr mig föga om vad någon har för titlar eller hur gamla eller erfarna de är om de för seriösa och logiska resonemang utifrån existerande fakta. Sebastian är en individ som liksom jag själv har förmågan att frigöra sig ifrån de slutsatser som dragits av andra och analysera och lägga pussel för att själv komma fram till de mest logiska förklaringarna. En intelligent fritänkare som inte låter sig manipuleras utan går in på djupet när han söker svar. Det gillar jag och uppskattar. En frisk fläkt i dagens polariserade svart/vita världsuppfattning
Man kan aldrig köpa slutsatser som olika forskare drar i vetenskapliga artiklar rakt av utan man måste alltid titta på hur experimenten är designade, metoder, kontroller och mätpunkter man har använt och hur man presenterar data för läsarna. Det tar tid och kraft men är nödvändigt eftersom det finns så mycket konstiga tolkningar och dåligt genomförda studier. När det gäller C19 är det också enligt min uppfattning värre än vanligt på den fronten och jag har sällan sett så mycket undermålig forskning publiceras i den vetenskaplig litteraturen.” Ann-Cathrin Engwall

”Boken är mycket läsvärd – och mycket nödvändig i dagens situation. Den borde vara obligatorisk i läkarutbildningen – och finnas i bokhyllan hos varje region- och kommunalpolitiker och sjukvårdsadministratör!” Sven Erik Nordin

”Mitt slutintryck är att det är en bra och välskriven bok som ger en hel del värdefull information.” Lars Bern

”[Boken] är nyttig på många sätt och vis. Vi har att göra med en författare som är öppen med egna missbedömningar, till skillnad från många i det alarmistiska lägret som stävar vidare från misslyckade profetior som om ingenting hänt. Rushworth bygger vidare både på sina framgångar och felbedömningar och resultatet blir en balanserad och nykter skildring som lugnt pulvriserar många av de mest hysteriska myterna kring Kinasjukan. Det är i grunden en bok som alla kan få utdelning av. Att big publishing, dvs kära Amazon, nu ger sig på den är inte minst det anledning nog att ge denna corona-samizdat ett försök.” Paul Pascalau

”Rushworth bok är säkerligen en kontroversiell, men viktig och relativt lättillgänglig bok, för den går tvären mot all den information som media dagligen bombarderar oss med.  När detta skrivs meddelas i  Sveriges Radio att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) startat utbildning för kommunikatörer för att motverka desinformation om vacciner, en utbildning som sades bygga på vetenskaplig grund. MSB har då i Rushworth bok en studie man kan använda sig av.” Jan-Erik Gustafsson

”Boken bör läsas av alla som vill förstå det vi nu upplever. Beställ den idag!” Stefan Lindgren

Utdrag ur boken

I min bok har jag försökt visa att covid-19 inte är tillnärmelsevis så farlig som den framställs i massmedia.

Jag har konstaterat att dödligheten är under 0,2 procent, vilket innebär att risken för en genomsnittsperson att dö är lägre än 1 på 500 (och lägre än 1 på 3000 om man är under 70 år).

Jag har också påpekat att sjukdomen framförallt dödar människor som befinner sig nära livets slut, vilket innebär att den livstid som går förlorad när någon dör av covid oftast är mycket begränsad.

Jag har även noterat att 2020 i ­Sverige var ett ganska omärkvärdigt år vad gäller antalet ­personer som dog, trots den påstått mycket farliga pandemi som ­härjade under året.

Vissa har invänt att sjukdomen visserligen kanske inte är så dödlig men att många människor lider av långtidscovid.

Jag har påpekat att 98 procent av dem som får covid är helt återställda inom 3 månader och att det inte finns goda bevis för att covid skulle orsaka långvariga skador på kroppen (det finns bristfälliga bevis som bygger på lågkvalitativ vetenskap som medvetet har använts för att skrämma upp folk).

Vidare har jag påpekat att de åtgärder som vidtagits för att bekämpa covid, som de enorma skrämselkampanjerna och skolnedstängningarna, kommer att resultera i många fler förlorade livsår än de som någonsin kommer att gå förlorade direkt på grund av viruset.

De uppgifter jag har använt mig av är offentligt tillgängliga och kommer ofta från några av de mest prestigefyllda och respekterade vetenskapliga tidskrifterna i världen.

Sebastian Rushworth

Läs mer

Fler böcker av samma författare

Covid: Why most of what you know is wrong

Many of the interventions taken by the world’s governments to counter the pandemic have not been based on science. They have in fact often done more harm than good. That is Sebastian Rushworth’s conclusion after having examined the scientific data.

169 kr

Fler böcker inom samma kategorier

Ny

Vilken punkt har vi nått?

I Vilken punkt har vi nått? analyserar den italienske filosofen Giorgio ­Agamben de sociala och politiska effekterna av covid­krisen. I tjugofem pregnanta kapitel skärskådar han ­regeringarnas åtgärder och våra reaktioner på dem.

169 kr

Covid: Why most of what you know is wrong

Many of the interventions taken by the world’s governments to counter the pandemic have not been based on science. They have in fact often done more harm than good. That is Sebastian Rushworth’s conclusion after having examined the scientific data.

169 kr