Översättning Ulrika Junker Miranda
Inbunden
256 sidor

Utgivningsår: 2020

ISBN: 9789188729392

Vacciner – Sanning, lögn och kontroverser

199 kr

Debatten om vacciner präglas av ­polarisering.

På den ena sidan finns de som i stort försvarar alla typer av vacciner.

På den andra finns de som ser alla vacciner som onödiga eller skadliga.

Peter C. Gøtzsche är skeptisk till bägge dessa synsätt. I Vacciner – Sanning, lögn och kontroverser hävdar han att det både finns vacciner som alla bör ta och vacciner som ­ingen bör ta. Det enda sättet att göra en tillförlitlig bedömning är att undersöka den vetenskapliga evidensen för varje enskilt vaccin. Och det är just ett sådant grundläggande utvär­de­rings­arbete som han presenterar i boken. Ett arbete som är särskilt viktigt med tanke på att den information som ­cirkulerar om vacciner inte minst på internet kan vara både motsägelsefull och felaktig.

Vacciner – Sanning, lögn och kontroverser förmedlar vad den bästa till­gängliga forskningen säger om många vacciner. Boken ger en utförlig genomgång av vacciner mot mässling, influensa och HPV-virus. Den tar även upp de vanligaste barnvaccinerna samt vacciner mot gula ­febern, denguefeber, smittkoppor och rabies. Boken visar hur falska uppgifter har fått stor spridning av så kallade vaccinförnekare men också att vi inte alltid kan lita på officiella rekommendationer.

Peter C. Gøtzsche är specialistläkare i internmedicin och professor i klinisk ­försöksdesign och analys vid Köpenhamns ­universitet. Han har publicerat över 75 artiklar i de fem stora veten­skapliga tidskrifterna Annals of Internal Medi­cine, BMJ, JAMA, Lan­cet, och New England Journal of ­Medi­cine. Hans vetenskap­liga arbeten har citerats cirka 50000 gånger.

 

OM FÖRFATTAREN

Peter C. Gøtzsche, som tog sin kandidatexamen i biologi och kemi år 1974 samt i medicin år 1984, är specialistläkare i internmedicin. Han arbetade inom läkemedelsindustrin under åren 1975–1983 och på sjukhus i Köpenhamn 1984–1995.

Tillsammans med initiativ­tagaren Sir Iain Chalmers och omkring 80 andra grundade Gøtzsche 1993 Cochrane-samarbetet och inrättade dess ­nordiska gren, Nordic Cochrane Centre, i Köpenhamn samma år. Han har två gånger varit ledamot i den internationella Cochranestyrelsen. År 2010 blev han professor i klinisk ­försöksdesign och analys vid Köpenhamns ­universitet. År 2019 blev han gästprofessor vid Institute of Health & ­Society, New­castle University, och samma år instiftade han Institute for Scientific Freedom. Numera arbetar han som frilans.

Peter C. Gøtzsche har publicerat över 75 artiklar i de fem ­stora vetenskapliga tidskrifterna Annals of Internal Medicine, BMJ, JAMA, Lan­cet, och New England Journal of ­Medi­cine. Författarens vetenskapliga arbeten har citerats cirka 50000 gånger. Gøtzsche är medförfattare till följande ­riktlinjer för god rappor­­te­­ring om forskning: CONSORT för randomiserade försök (www.consort-statement.org), ­STROBE för observationsstudier ­(www.strobe-statement.org), PRISMA för systematiska översikter och metaanalyser (www.prisma-­statement.org) samt SPIRIT för försöksprotokoll ­(www.spirit-statement.org).

Under perioden 1997–2014 var författaren redaktör i ­Cochrane Methodology ­Review Group.

Peter C. Gøtzsche har gett många intervjuer. En som handlar om organiserad brottslighet i läkemedelsbranschen har visats över 370000 gånger på Youtube. I Sverige publicerade Läkartidningen (nr 36–37/2016) en stor intervju under rub­riken ”Peter Gøtzsche på krigsstigen mot psykiatrin”.

Författaren medverkade i The Daily Show med Jon Stewart i New York den 16 september 2014, då han spelade rollen som en ”Deep ­Throat” i läke­medelsbranschen. En dokumentärfilm om Gøtzsches syn på ­psykiatrin, Diagnosing Psychiatry, hade premiär 2017. Han är heders­ledamot i Stemmehørernetværket i Danmark.

Hemsidor: deadlymedicines.dk och scientificfreedom.dk.


UR BOKEN:
PETER C. GØTZSCHE …

… OM VACCINER GENERELLT
Enligt WHO är motvilja mot att bli vaccinerad ett av de tio ­främsta hoten mot den globala hälsan, eftersom motviljan utgör ett steg bakåt i bekämpningen av sjukdomar som kan förebyggas med vaccination. WHO har räknat ut att vaccination är ett av de mest kostnadseffek­tiva sätten att förebygga sjukdomar på. Vaccinationer förhindrar 2–3 miljoner dödsfall varje år, och ytterligare 1,5 miljoner dödsfall skulle kunna undvikas om den globala vaccintäckningen blev bättre.

Vaccinerna skiljer sig markant från varandra ifråga om skadlighet och nyttighet. Vissa kan man fråga sig om de är värda att använda. Därför ska vi noga studera varje enskilt vaccin för sig om vi vill fatta rationella beslut om huruvida vi själva eller våra barn ska vaccineras.

Vissa människor, i höginkomstländerna är de cirka 1–2 %, är emot alla vacciner, som om det inte vore någon skillnad mellan dem. Om någon vill uttala sig om vacciner i allmänhet, utan att göra skillnad mellan dem, är vetenskapliga fakta mycket övertygande: Det är mycket bättre att få alla rekommenderade vacciner än att tacka nej till alla. Det är betydligt mer sannolikt att vi kommer att få allvarliga eller livshotande skador av sjukdomar som kunde ha förebyggts med vacciner än att vi ska få det av vaccinerna i sig.

… OM LÄKEMEDELSMYNDIGHETERNA
Det finns överväldigande många belägg för att vi inte heller kan lita på läkemedelsmyndigheterna. De är i sitt arbete alltför beroende av vad läkemedelsföretagen säger till dem, trots att de mycket väl vet att bedrägeri, snedvridning och underrapportering av allvarliga medicinska skador är allmänt förekommande i de läkemedelsföretag som sponsrar dem. Det tål att upprepas att våra receptbelagda läkemedel är den tredje vanligaste dödsorsaken, och det visar att läkemedelstillsynen inte fungerar; myndigheterna skyddar oss inte mot livshotande skador från läkemedel. Inte desto mindre är bipacksedlar som är godkända av myndigheterna bra informationskällor när vi försöker ta reda på vilka skador vacciner orsakar.

… OM INFLUENSAVACCINATIONER
Det finns ingen gedigen grund för det auktoritativa rådet att vi alla borde vaccinera oss varje år, inte bara från vaggan till graven, utan till och med från livmodern till graven.
CDC erkänner att upprepade influensavaccinationer kan försvaga immunförsvaret efter påföljande influensavaccination och tillägger att ”dessa fynd kräver ytterligare undersökningar för att [vi ska] förstå immunresponsen på upprepade vaccinationer”.

Det finns övertygande forskningsresultat som säger oss att det har sitt pris att stimulera immunsystemet och att vaccinerna kan interagera negativt, även om de riktas mot samma virus, vilket är fallet när det gäller influensa. Mot bakgrund av dessa kunskaper verkar det oansvarigt att råda människor att vaccinera sig mot influensa vartenda år under hela livet. Det är ett gigantiskt, okontrollerat experiment med människor.

… OM HPV-VACCINER
Kontroversen om HPV-vaccinerna är ett typexempel på krock mellan folkhälsa och individuell hälsa som vi också kunde ­iaktta när det gäller influensavaccinerna. Folkhälsoperspektivet är att livmoderhalscancer är en förfärlig sjukdom, att vi kan undvika många dödsfall genom vaccination, att skadorna är triviala jämfört med fördelarna och att alla i en viss åldersgrupp bör vaccineras. Men som medborgare bör vi alltid ställa oss frågan: Vad får jag ut av ­detta? Det är mycket ovanligt att kvinnor dör i livmoderhalscancer. Bara omkring 100 dödsfall årligen förekommer i Danmark, ­medan om­kring 14000 personer av båda könen dör av rökning. Därför ­skulle vi åstadkomma mycket mer om vi lade resurser på att hindra unga från att börja röka, istället för att övertyga deras föräldrar om att ­deras döttrar och söner ska vaccineras mot HPV.

Läs mer

Fler böcker av samma författare

Mental överlevnadshandbok

I Mental överlevnads­­handbok förklarar den världsberömde danske läkaren Peter C. Gøtzsche, utifrån den senaste och mest tillförlitliga forskningen, hur olika psykiatriska mediciner fungerar och ger råd om hur man säkert kan frigöra sig från dem.

199 kr

Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse

I Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse avslöjar författaren de många myter som ledande psykiatriker har skapat och underhållit i flera decennier för att dölja att den biologiska psykiatrin – som ordinerar medici­nering mot snart sagt varje psykiskt besvär – generellt sett är ett stort misslyckande.

209 kr

Fler böcker inom samma kategorier

Och cancern bara försvann

I Och cancern bara försvann berättar Sven Erik Nordin om si­na erfaren­heter av att som dödsdömd cancerdrabbad lyckas hitta en väg till­baka till livet. I denna nya upplaga har han tillfogat ett nytt förord och ett kapitel om de reaktioner han fått på boken från läkare och läsare.

199 kr

Hjärthälsans hemligheter

I Hjärt­­hälsans hemligheter visar den ­skots­ke läkaren Malcolm Kendrickvisar att hjärtsjuk­domar inte har ­någonting att göra med vare sig högt kole­sterol eller mättat fett. Istället presenterar han en alternativ förklaringsmodell som han kallar »den trombogena processen«.

219 kr