Översättning: Mattias Börjesson
Grafisk form: Axelform
296 sidor
Med 98 illustrationer i fyrfärg
Flexband

Utgivningsår: 2024

ISBN: 9789189494428

Osynliga ­katastrofer och falska hot om jordens undergång

219 kr

Om inte drastiska åtgärder vidtas snarast kommer de av männi­skan orsakade klimat­föränd­ringarna att leda till en gigantisk ­klimatkris som hotar livet på planeten …

Så kan den konventionella visdomen* om klimatet formuleras. Enligt denna kommer klimat­förändringarna, om alltså inget görs, att få bland annat följande konsekvenser:

– Kraftigt högre temperaturer.
– Mer torka och fler bränder.
– Snabbt stigande havsnivåer.
– Ökad havsförsurning som dödar merparten av marint liv.
– Artutrotning och skogsdöd i massiv skala.
– Korallrevens utplåning.
– Missväxt och matbrist.
– Miljarder flyktingar.

Men allt fler forskare och debattörer ifrågasätter denna dystra syn på klimatet och framtiden. En av dem är den kanadensiske miljö­aktivisten, ekologen och grundaren av Green­peace, Patrick Moore. I boken Osynliga ­katastrofer och falska hot om jordens undergång visar han hur många påståenden och förutsägelser om klimatförändringarna och dess effekter är helt eller delvis felaktiga. Även de två mest centrala antagandena – att koldioxid spelar en nyckelroll för jordens uppvärmning och att en ökad koldioxidhalt är av ondo – saknar vetenskaplig grund, menar författaren.

Patrick Moore är en kanadensisk doktor i ekologi som sedan slutet av 1960-talet varit verksam i den internationella miljörörelsen. Bland annat var han med och grundade Green­peace 1971 där han hade ledande positioner fram till 1986. Han stod i spetsen för Greenpeaces kampanjer för att rädda valarna, hejda mas­slakt av säl­ungar och stoppa kärn­vapenprovsprängningar. År 1986 lämnade Patrick Moore Green­peace då han kommit att inse att organisationen hade över­givit ett vetenskapligt grundat synsätt. År 2015 var han med och bildade CO2 Coalition, en organisation med syftet att upp­lysa om kol­dioxidens fördelar för livet på jorden.

* En allmänt accepterad och utbredd föreställning om någonting som inte nödvän­digtvis är sann. I modern tid introducerades begreppet av nationalekonomen John Kenneth Galbraith. Synonymer: allmän kunskap, majoritetsuppfattning, truism, dominerande ideologi, ortodoxi, plattityd, partilinje.

»För en tid sedan gick det upp för mig att mer­par­ten av de skräckscenarier som målas upp om planetens tillstånd grundar sig på sådant som antingen är osynligt, som koldioxid och radioaktiv strålning, eller är extremt avlägset, som isbjörnar och korallrev. Detta faktum omöjliggör för de allra flesta människor att ta ställning till om de påståenden som görs i scenariorna är sanna eller inte. I stället tvingas vi sätta vår lit till att aktivister, journalister, politiker och forskare ger oss sanningen, trots att dessa grupper kan ha stora ekonomiska och/eller politiska intressen att försvara. Möj­ligheten öppnas därmed för att narrativ helt enkelt hittas på. Detta är vad som har skett med påståendet att koldioxidutsläpp i samband med förbränning av fossila bränslen orsakar en klimatkris.« Patrick Moore  

»Sammanfattningsvis är idén om att människan ­orsa­­kar en dramatisk ökning av den ­globala temperaturen ge­nom att förbränna fossila bränslen helt enkelt inte sann. Människans lilla bidrag till koldioxidhalten – ett spårämne i ­jordens atmosfär – är i själva verket mycket fördel­aktigt. Föreställningen att det skulle vara skad­ligt eller farligt är falsk. Patrick Moore visar oss varför det är så i denna klarsynta, välskrivna och upp­lysande bok. Författaren har lagt ned ett enormt arbete på boken som är mycket välillustrerad och fullproppad med information.« Nicholas Dykes

»Om du har unga intelligenta människor i din närhet som tror på den konventionella visdomen om ­kli­matförändringarna, men vars övertygelse ännu inte är huggen i sten, är Patrick Moores bok den du ska sätta i händerna på dem. För­visso finns redan ett antal utmärkta böcker som vederläg­ger teo­rierna om ett nära förestående klimat-­harmageddon, men Moores bok är sär­skilt kraftfull och övertygande. Utan omsvep hävdar han att varje påstående från klimatetablissemanget är falskt. Enligt sin egen definition är han en kättare – alltså någon som förnekar en teoris underliggande antaganden snarare än en ­skeptiker som förkastar en teoris slutsatser. Författa­ren ­behärskar sitt mate­rial på ett ­impo­nerande vis och han skriver övertygande, koncist och, när så befogat, vasst.« Rael Jean Isaac

»Osynliga katastrofer och falska hot om jordens un­der­gång är en underbar bok. I kapitel efter kapitel demonterar Patrick Moore med förödande logik de falska påståendena som görs om klima­tet. Han visar också mod när han pläderar för att vi lever i en tid  som i framtiden mycket väl kan komma att betraktas som en period av kollektiv galenskap. Jag re­kom­menderar boken varmt.« David Mason-Jones

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

Inställd apokalyps

Klimatförändringarna leder inte till vår undergång. Sol- och vindkraft kan inte ersätta fossila energikällor. Skogsbränderna har inte blivit fler. Isbjörnarna håller inte på att försvinna … I fråga efter fråga har den apokalyptiska miljörörelsen hamnat fel, menar Michael Shellenberger.

219 kr