Översättning: Ulrika Junker Miranda
Inbunden
320 sidor

Utgivningsår: 2024

ISBN: 9789189494626

Hundraårskriget mot Palestina

Bosättarkolonialism och motstånd 1917–2024

219 kr

Konflikten mellan judar och palestinier över rätten till området ­Palestina har pågått i mer än hundra år. Lika länge har diskussionen pågått om hur den mest rättvisande ska beskrivas.

I Hundraårskriget mot Palestina hävdar den pale­stinsk-amerikanske historikern Rashid Khalidi att konflikten bäst förstås som en sentida utlöpare av den västerländska bosättarkoloniala modellen.* Med utgångspunkt i historisk forskning, och utifrån sina och sin familjs erfarenheter, beskriver författaren konfliktens historia, alltifrån Balfourdeklarationen 1917 till Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023 och det efterföljande israeliska angreppet på Gaza.

Avkoloniseringens epok. Så har decennierna efter andra världskriget kallats. Det var en tid då urinvånare reste sig mot koloniala förtryckarregimer och många länder utropade sin självständighet. Men i ett område vid Medelhavets östra strand gick utvecklingen i rakt motsatt riktning. Här underkuvades eller fördrevs istället den inhems­ka befolknings­majoriteten av ett annat folk, som ville lägga beslag på hela territoriet och där upprätta en stat bara för sig självt.

»Istället för att skriva en sammanfattande översikt över Pale­stinas historia har jag valt att fokusera på sex olika vändpunkter i kampen om Pale­stina. Dessa händelser belyser den koloniala karaktären i det hundraåriga kriget mot Palestina och den avgörande roll som yttre krafter har spelat. Framställningen bygger på erfarenheter hos ­palestinier som överlevt kriget, liksom på ögonvittnesskild­ringar, egna minnen och material från min egen och andras släkter. Huvudsyftet är att visa att konflikten måste ses ur en annan syn- vinkel än de som numera dominerar.« Rashid Khalidi

* Bosättarkolonialism avser en specifik form av kolonisering där utländska bosättare anländer till ett redan bebott område med avsikt att där permanent bosätta sig och etablera ett nytt samhälle. Kännetecknande för denna form av kolonialism är bl.a. att de befintliga invånarna, helt eller delvis, fördrivs eller elimineras och att deras samhälle undanträngs eller förstörs.

OM FÖRFATTAREN
Rashid Khalidi är en palestinsk-amerikansk historiker vid Columbia University i New York, där han innehar  Edward Said-professuren. Han är en av redaktörerna för Journal of Palestine Studies och har framträtt som skribent  i New York Times, New York Review of Books och en rad andra publikationer. Rashid Khalidi har tidigare skrivit bl.a. böckerna British Policy towards Syria and Palestine, 1906–1914 (1980), Under Siege: PLO Decision-making during the 1982 War (1986), Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness (1997), The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for State­hood (2006), Sowing Crisis: The Cold War and American Dominance in the Middle East (2009), Brokers of Deceit: How the U.S. has Undermined Peace in the Middle East (2013).

 

SAGT OM BOKEN

»Rashid Khalidi klargör att sionisterna inte skulle ha kunnat skapa dagens ­Israel utan riklig hjälp från Storbritannien och USA. Hans bok är måsteläsning för det växande antalet människor som är intresserade av att förstå de verkliga rötterna till den israelisk-­palestinska konflikten.« – John J. Mearsheimer, pro­fessor i stats­vetenskap vid University of Chicago och medför­fattare till The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy

»Modigt, briljant och magistralt … detta enastående historiska verk rymmer också dramatik och fascinerande berättelser. Rashid Khalidi argumenterar övertygande för att den konventionella västerländska synen på konflikten måste omvärderas … en milstolpe i litteraturen om den arabisk-israeliska konflikten.« – Avi Shlaim, arabisk-israelisk historiker vid Oxford Uni­versity

»Ytterst väldokumenterad … [Khalidis] uttömmande undersökning lämnar ­inget tvivel om att de judiska kolonisatörerna ända från första början var fullt med­vetna om att det pale­stinska folket måste underkuvas och avlägsnas för att den judiska staten skulle kunna skapas.« – Chris Hedges, Pulitzerprisbelönad reporter

»Rashid Khalidi lägger sitt fokus på palestiniernas erfarenheter av ett århundrade av krig, utan att förlora de geopolitiska krafterna som främjat dem ur sikte … en vetenskapligt välgrundad historisk bok som har något av romanens ­känslodjup och inten­sitet.« – Ahdaf Soueif, författare till The Map of Love

»I sin smärtsamt nyktra analys av vad som gjorde sionismen – ett anakronistiskt kolonialt företag – så framgångsrik visar Rashid Khalidi också hur palestinierna trotsar sitt öde och vägrar att försvinna. Hans bok är både en hyllning till och ett uttryck för hans folks stora uthållighet.« – Amira Hass, israelisk journalist

»[Khalidi] balanserar skickligt sin professionella analys av historiska och diplomatiska dokument med insikter från sina egna och sina familjemedlemmar erfarenheter, vilka under hela 1900-talet hade ledande roller i det palestinska samhället … Rekommen­deras varmt.« – Library Journal

»En lyckad väv av tre distinkta trådar: en djupgående undersökning om kampen mellan sionistiska ambitioner och palestinskt motstånd, ett analytiskt ramverk som knyter konflikten till paradigmet bosättarkolonialism, och en personlig familjehistoria som ger berättelsen liv.« – William B. Quandt, författare till Peace Process: American Diplomacy and the Arab-­Israeli Conflict Since 1967

»Med moralisk passion och analytisk akribi väver Rashid Khalidi skickligt sin berättelse om en lång och bitter nationell konflikt och ger läsaren en mängd aktuella, angelägna och originella insikter. Denna fängslande bok är ett måste att läsa.« – Zeev Sternhell, israelisk historiker

»Rashid Khalidi har ett välförtjänt rykte som en av de mest framstående nu levande historikerna som behandlar det palestinska folkets öde …« – Literary Review

»På ett klokt och insiktfullt sätt gör Rashid Khalidi upp med illu­sionerna hos både israeler och palestinier. Han kombinerar briljant historisk undersökning med förmedlingen av omfat­­tan­de förstahandserfarenheter av krig och diplomati. Han plä­derar för ömsesidig acceptans och lika rättigheter som enda sät­tet att av­sluta ett århundrade av konflikter. En märkvärdig bok.« – Eugene Rogan, författare till The Arabs: A History

»För dig som vill lära dig mer om hur Israel–Palestina-konflik­ten har utvecklats fram till idag och har ett öppet sinne: läs denna bok! Den är en briljant syntes av hög vetenskaplig standard, rik personlig erfarenhet och ett balanserat synsätt.« – Bernard Porter, Jacobin

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

Tio myter om Israel

Vår bild av den israelisk-palestinska konflikten bygger på en rad seglivade ­myter, menar den israeliske historikern Ilan Pappe. I Tio myter om Israel ­ställer han tio av de mest centrala myterna mot vad den historiska forskningen faktiskt säger.

199 kr

Vännen som svek

I Vännen som svek skildrar ambassadör Mathias Moss­berg, utifrån sin långa karriär på UD, hur ­Sveriges Mellanösternpolitik har utvecklats det senaste halvseklet. Särskilt fokus lägger han på hur Sverige (två gånger) ändrade kurs i Palestinafrågan.

199 kr