Översättning: Ulrika Junker Miranda
239 sidor. Inbunden.

Utgivningsår: 2023

ISBN: 9789189494381

Den diskreta världsmakten

Så blev World Economic Forum världens mäktigaste lobbyorganisation

199 kr

Under några dagar i januari varje år står den schwei­ziska ­vinter­orten ­Davos i cent­rum för världens blickar. Då samlas på inbjudan av World ­Eco­­no­mic ­Forum­ (WEF) tusentals företagsledare, ­ministrar och ­andra ­makt­­havare för att ­­dis­­ku­tera ­glo­bala ­poli­tiska och ekonomiska frågor.

Fastän stiftelsen har funnits i över femtio år har dess verksamhet förblivit märkvärdigt förborgad för en allmänhet. I medierna framställs den mestadels som ett vanligt konferens­center eller en tanke­smedja bland andra. Själv anser man sig vara en opar­tisk orga­­­­ni­­­sation i det ­glo­bala all­­män­intressets tjänst.

I sin bok Den ­diskreta världsmakten gör den tyske journalisten ­Ernst Wolff en genomlysning av World ­Economic ­Forums historia och inflytande. Han beskriver hur forumet successivt har byggts upp och idag är den ­globala elitens lobby­­orga­nis­a­tio­n nummer ett.

I styrelsen sitter representanter från så­väl världens största företag och världens mäktigaste orga­ni­sationer som cent­ral­banker och Europeiska kommissionen. Många av de bolag som är WEF:s stötte­pelare, »strategiska partner«, hör till de rikaste i världen.

Under decennierna har World ­Economic ­Forum vid sidan av det nationellt baserade demokratiska systemet for­­mu­­­le­rat politiska idéer och utformat politiska kampanjer som förändrat våra samhäl­len. WEF har ­spelat en nyckel­roll i den internationella diskussionen om ämnen som digitalisering, ­kli­mat­­för­ändringar, ­mass­­vacci­natio­ner och transhumanism.

Två reformförslag som forumet för närvarande arbetar på att för­verkliga är ­univer­sell bas­­in­komst och digitala centralbanks­valutor. De sist­nämnda ses som själva kärnan i projektet »The Great Reset«, Den stora åter­ställningen, som ­lanserades under covidpan­de­min 2020.

I sär­skilda kaderskolor har WEF utbildat genera­tioner av ­ledare från politik och näringsliv. Enligt stiftelsens ordförande Klaus Schwab har denna skolning varit mycket framgångsrik i sitt syfte att »penetrera världens regeringar«. Här har skolats politiker som Jacinda Ardern, Annalena Baerbock, Emmanuel ­Macron, ­Sanna Marin, Angela Merkel och Justin Trudeau.

BONUSKAPITEL 1: WEF:s 117 strategiska partner

BONUSKAPITEL 2: WEF:s 2518 Young Global Leaders

 

OM ERNST WOLFF
Ernst Wolff är en tysk författare och journalist. Han har tidigare utgivit flera böcker om vad han anser vara det viktigaste området i det globala samhället, den finansiella sektorn. År 2020 utgav han Wolff of Wall Street: Ernst Wolff erklärt das globale Finanzsystem, år 2017 Finanz-Tsunami: Wie das globale Finanzsystem uns alle bedroht (på svenska 2020) och år 2014 Weltmacht IWF [IMF]: Chronik eines Raubzugs.

 

Hur kunde World Economic Forum få sådan stor makt?

Därför att de allra flesta människor inte ägnat någon uppmärksamhet åt stiftelsen.

Till detta finns två tänkbara för­kla­ringar: antingen har inte känt till att det handlar om världens största och mäktigaste lobbyorganisation för den globala eliten, eller så trodde de på hur forumet har framställt sig självt: som en organisation som bryr sig om mänsklighetens framtid och handlar utifrån ­renodlat etiska motiv.

Men år 2020 var det slut med detta. Klaus Schwab gjorde sig själv och World Economic Forum en björn­tjänst när han publicerade sin bok COVID-19: The Great Reset, eftersom den riktade allmänhetens blickar mot forumet på ett sätt som inte hade skett tidigare och ledde till en kritikstorm.

Den auktoritära attityd som många av World Economic Forums skolade »Young Global Leaders« uppvisade under covidkrisen, och de uteblivna fredssträvandena i Ukraina, har bidragit ytterligare till detta. Nedtrappningen av stiftelsens offent­liga aktiviteter visar att den befinner sig på defensiven.

Eftersom World Economic Forum är samman­flä­tad med det rådande systemet finns det emellertid ingen annan väg för forumet än att fortsätta att driva »The Great Reset«, Den stora återställningen, vidare framåt. Men det kommer med nödvändighet att leda till en alltmer omfattande konflikt med större delen av mänskligheten.

Detta i sin tur skapar en grogrund för en upplys­nings­kampanj som kan beröva World Economic Forum dess allra viktigaste trumfkort: massornas okunnighet.

Ernst Wolff

 

FRÅN MOTTAGANDET I SVERIGE

“Här går den tyske författaren och journalisten Ernst Wolff, i bra översättning från tyska till svenska av Ulrika Junker Miranda, på djupet kring mångmiljard-organisationen och stiftelsen WEF, som genomsyras av global ekonomisk elitism … Det är högst förtjänstfullt att WEF förevisas som den enorma maktfaktor inom demokrati, politik och ekonomi som stiftelsen utgör.” Håkan Philipsson i BTJ

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

Ny

Se odjuret i vitögat

I Se odjuret i vitögat berättar ­Naomi Wolf hur hennes liv dramatiskt förändrades under covidkrisen. Över en natt berövades hon sina mediala plattformar och blev en persona non grata. Orsaken var att hon brutit mot vår tids kanske största tabu då hon ifrågasatte om mRNA-vaccinerna är så säkra som det påstås.

209 kr
Ny

Europas ­exi­stentiella dilemma

Att vara eller inte vara en amerikansk vasall? Det är en avgörande framtidsfråga för Europa idag, menar den schwei­ziske journalisten och poli­tikern Guy Mettan. I sin bok Europas ­exi­stentiella dilemma ger han en historisk exposé över vår kontinents demokratiska strävanden från anti­kens ­Grekland och fram till våra dagar.

209 kr

De degraderade

I De degraderade skildrar Christophe Guilluy hur de folkliga klasser­na i Frankrike har splittrats och ­utarmats, men också hur bland dem en ny social rörelse som inte liknar någon annan håller på att ta form.

199 kr