Vad är evidensen för de drakoniska åtgärderna mot covid-19?

Av Peter C. Gøtzsche

Denna text kommer att infogas som kapitel 10 i e-boksversionen av boken Vacciner – Sanning, lögn och kontroverser. Den färdigställdes den 12 april vilket betyder att all statistik om coronan som förekommer härrör från detta datum. Översättning Ulrika Junker Miranda.

Coronaviruspandemin började i det kinesiska Wuhan i november 2019. I likhet med flera tidigare viruspandemier misstänks den ha sitt ursprung på en djurmarknad, men det är inte klarlagt.1 Sjukdomen har fått namnet covid-19 efter det år då den började och den orsakas av allvarligt akut respiratoriskt syndrom-coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Coronavirus är främst kända som orsaker till vanliga förkylningar, men det finns många varianter, och virusen har legat bakom såväl SARS som MERS.

Coronaviruspandemin har många likheter med mässlings- och influensaepidemier, och även om vi inte har något vaccin än, är det viktigt för folkhälsan att vi analyserar och diskuterar hur myndigheterna har reagerat och vad vi kan lära oss av det, så att vi befinner oss i ett bättre läge nästa gång vi ställs inför en viruspandemi.

Många företag och offentliga institutioner arbetar med att ta fram ett vaccin. Läkemedelsmyndigheternas utvärderingsprocess kommer utan tvivel att påskyndas; eventuellt godkänns vaccinet till och med på basis av enbart surrogatmarkörer, det vill säga ökning av antikroppar mot viruset. När ett vaccin väl börjar användas kommer vi därför sannolikt inte att veta om det har några betydelsefulla effekter på faktorer som smittspridning, intagning på sjukhus, allvarlig sjukdom eller dödsfall. Kom ihåg att influensavaccin inte har några sådana dokumenterade effekter, trots att vi vid det här laget har haft dem i många år (se kapitel 4). Vi kommer knappast att veta någonting om vaccinets skadeverkningar och ingenting alls om ovanliga men allvarliga biverkningar. För trettio år sedan utvecklades ett vaccin mot coronavirus, men när man testade det på katter drabbades fler vaccinerade än ovaccinerade katter av negativa effekter.2 Ett annat problem är att om vi låter läkemedelsindustrin utveckla ett vaccin kommer det med stor säkerhet att marknadsföras till ett pris som många länder inte har råd att betala.

Covid-19 breder snabbt ut sig över världen och drastiska åtgärder har vidtagits för att begränsa spridningen. Detta för att undvika överbelastning på sjukhus och intensivvårdsavdelningar. Vi vet att vissa enkla åtgärder fungerar: att tvätta händerna ofta,3 att inte handhälsa, kramas eller kyssa andra, att hålla ett avstånd på två meter (viruset sprids genom droppinfektion) och att hosta i armvecket istället för att hålla handen för munnen.

En annan effektiv åtgärd är att undvika folksamlingar. Infektionen drabbade italienska Bergamo särskilt hårt eftersom en tredjedel av stadens befolkning gick och såg en Champions League-match i fotboll den 19 februari 2020 och firade hemmalagets seger till långt in på natten.4 En nackdel är att situationen utgör ett drömläge för makthavare med diktatoriska tendenser, som får möjlighet att förbjuda demokratiska demonstrationer.

Många länder har använt polis och militär för att säkerställa att människor gör som de blir tillsagda. Gränser har stängts. Förskolor, skolor, universitet och köpcentra har bommats igen, möten har ställts in och internationella resor har stoppats. Idrottsanläggningar har stängts, till och med golfbanor, vilket i Danmark ledde till den absurda situationen att man kunde promenera på fairwayen bara man inte såg ut att vara golfspelare.

I början av mars 2020 beskrev jag pandemin som en panikpandemi.5 Två veckor senare upprepade jag samma sak.6 Många av de drakoniska åtgärderna hade inget stöd av evidens. Dessutom får stängning av hela länder viktiga konsekvenser som jag ska diskutera nedan.

Under de första panikmånaderna saknade jag mest två avgörande saker: Myndigheterna tog inte i tillräckligt hög grad till sig den kunskap som redan fanns och forskarna satte inte igång med experiment som kunde ge besked om vad som fungerar och vad som inte fungerar, och vad som är skadligt.

Peter Aabys studier har lärt oss att en avgörande faktor för om människor överlever eller dör är virusets smittdos (se kapitel 2). Om den är alltför hög hinner immunsystemet inte bygga upp något försvar. Det är ett viktigt skäl till att så många dog på de överfulla sjukhusen i Norditalien och Kina, där filmklipp tagna i smyg visade hur döda låg kvar på sjukhusgolvet för att personalen, som enbart skyddades av ansiktsmasker, var så överbelastad att det inte fanns tid att avlägsna liken. I Sydkorea undvek man överbeläggning och bara allvarligt sjuka patienter lades in på sjukhus.

Aabys studier har lärt oss en annan viktig läxa. Smittade personer borde rekommenderas att be att stanna i sina hem, så att de inte smittar andra. Länder med mycket offensiv tidig kontaktspårning och omfattande laboratorietestning, som Sydkorea och Taiwan, har varit exempel på sådan framgångsrik smittbegränsning.7

Det finns en annan sida av saken. Indexpersonen – den som blir smittad i ett samhälle – har ofta en gynnsam prognos, på grund av låg virusbelastning. Om den personen beordras att stanna hemma kommer sekundärt smittade personer i samma hushåll att löpa betydligt större risk att dö, eftersom smittdosen blir högre om man lever tätt tillsammans och utsätts för upprepad överföring från en person hos vilken viruset har hunnit föröka sig. Aaby har visat att dödligheten för sekundära fall av mässling i hem i Guinea-Bissau var 3 till 4 gånger högre än för indexfallet.8

Om myndigheterna hade tagit till sig den kunskapen skulle de inte ha skickat hem smittade, utan isolerat dem i särskilda karantäncentra, till exempel idrottsarenor och konferensanläggningar, tills de var smittfria. Det tycks ha varit strategin i Kina, men jag har inte hört talas om att något motsvarande har gjorts i andra länder.

Det är tveksamt om det hjälper att stänga skolor och liknande institutioner. Jag frågar mig varför vi inte har sett några randomiserade studier om skolstängning. En systematisk genomgång fann att skolstängningar inte bidrog till ökad kontroll över SARS-epidemin i Kina, Hongkong och Singapore.9 Om barn skickas hem för att passas av sina far- eller morföräldrar medan föräldrarna arbetar skulle det kunna innebära en katastrof för de äldre, eftersom medianåldern hos dem som dör i sjukdomen är omkring 80 år.4

I vissa länder får människor bara lämna hemmet för att handla, gå ut med hunden (enbart i närområdet) och besöka apoteket. I Spanien får de inte ens springa ute i skogen. Vi har ingen som helst aning om huruvida dessa drastiska åtgärder gör att fler överlever, men vi vet att de orsakar stor skada för stora befolkningsgrupper.

Vi vet inte ens vilken inverkan det har att stänga gränser. I Danmark stängde vi gränserna mot Tyskland och Sverige trots att vi då hade mer coronavirus än man hade i dessa länder. Med samma logik kunde vi lika gärna ha stängt ön Fyn mitt i Danmark, eftersom det finns en bro på var sida av ön som kan blockeras av militären.

Det är osäkert om det hjälper att ha ansiktsmask, annat än på sjukhusen. De är populära i Asien men jag har bara sett två personer, ett äldre par, som bar dem i Danmark, och det var i en skog där de definitivt inte behövdes. Paniken har fått allmänheten att köpa så många ansiktsmasker att det har uppstått brist på sjukhusen, där de verkligen behövs. Kommersiella aktörer har utnyttjat den humanitära krisen – priset på ansiktsmasker ökade sexfaldigt, respiratorer blev tre gånger så dyra och priserna på skyddsrockar fördubblades.10 Det kunde ta flera månader att få leveranser av materiel, manipulation av marknaden var vanligt förekommande och lagren såldes ofta till högstbjudande.

På teve ser man människor som desinficerar gator, trots att vi nästan helt säkert vet att detta inte fungerar.

Efter fyra månaders pandemi tillkännagavs det äntligen att ett randomiserat försök med ansiktsmasker skulle utföras i Danmark.

I Nederländerna har man inlett ett försök där sjukvårdspersonal vaccineras mot tbc, eftersom detta vaccin också har positiva effekter mot andra infektioner (se kapitel 2). Poliovaccin är en annan intressant kandidat.8 Vidare testar man effekter av olika läkemedel på viruset. När allt det här är över har vi förhoppningsvis lärt oss någonting. I Sydkorea och Taiwan kunde människor besöka gym och gå på restaurang, medan så gott som allting höll stängt i många andra länder.

Vi kanske kan lära oss någonting redan nu. Trots den omfattande tillämpningen av social distansering i flera länder har antalet dödsfall märkvärdigt nog varit ungefär detsamma.11 Det verkar som om ett inneboende element i epidemins egen dynamik fortlever även om man tillämpar social distansering, och ser likadant ut var man än befinner sig.

Till skillnad från Danmark har Sverige förblivit ett ganska öppet samhälle. Där har man inte stängt förskolor, skolor, universitet och restauranger. Det dröjde till mitten av mars innan man avblåste evenemang med 500 eller fler deltagare.12 Danmark agerade också i mitten av mars, men där förbjöds sammankomster med över tio deltagare och man kunde bli bötfälld vid överträdelse.13 Efter bara en vecka tillkännagav den danska regeringen att gränsen från och med skulle gå vid två personer.14 Jag skämtade om att vår statsminister kanske snart skulle proklamera att det bara fick finnas en person åt gången i danska dubbelsängar, eftersom vi alla måste hålla avstånd.6

I mitten av april har antalet dödsfall i samband med coronavirus ökat till 87 per miljon invånare i Sverige och 46 per miljon invånare i Danmark.15 Det kan dock inte tas till intäkt för att de drastiska åtgärderna i Danmark är funktionella. En mängd andra förklaringar kan finnas, och storleksskillnader av den arten i en ekologisk jämförelse mellan två länder är alltför små för att imponera på forskare. Dessutom måste Sverige ha en större flockimmunitet än Danmark, eftersom man har låtit viruset sprida sig mer. Det innebär att svenskarna har ett bättre skydd än danskarna när nästa våg av coronavirus kommer. Vi måste därför avvakta i några år innan vi kan jämföra Sverige och Danmark.

Jag är med på två mejldiskussionslistor där livliga debatter om pandemin dagligen pågår. Många intressanta synpunkter, analyser, data och artiklar har cirkulerat. De som är positiva till drastiska åtgärder tycks vara i majoritet (eller så uttalar de sig helt enkelt oftare än övriga), men flera av deras argument har inte varit mer än antaganden eller hugskott.

Ett nyckelargument har varit att coronaviruset är mycket mer smittsamt än influensavirus. Men när jag frågade efter evidensen fick jag inget övertygande svar. Det verkar som om överföringsfrekvensen är ungefär densamma som för säsongsinfluensa. Jag grundar det på information som samlades in efter ett utbrott på kryssningsfartyget Diamond Princess, där en hel, väl avgränsad population av passagerare i karantän och besättningsmedlemmarna testades för viruset.16 Infektionsfrekvensen var bara 19 %, trots att folk hade trängts i barer, vid bufféer och på dansgolvet. Jag åberopar mig också på information som finns i en annan artikel.17

I ett uttalande 3 mars från generaldirektören för WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sades det att covid-19 var mindre smittsamt än influensa, enligt tillgängliga och aktuella data.10 Av den anledningen rekommenderade WHO åtgärder för att begränsa spridningen för covid-19, men inte för säsongsinfluensa eftersom det ansågs vara omöjligt.

Det viktigaste argumentet har naturligtvis varit att dödsfallen vid covid-19 är fler än vid influensa. Men den bästa evidens som vi har tyder på att dödligheten är ungefär lika hög. Eftersom risken för att dö av en virusinfektion beror på smittdosen, som är högre i miljöer med stor befolkningstäthet, kan vi bara göra en ungefärlig skattning av dödligheten. Vid mässlingsutbrott brukar man uppskatta dödligheten till 0,2%, men den kan vara betydligt högre (se kapitel 3). I Danmark testade vi bloddonatorer för antikroppar mot coronavirus och uppskattade smittgraden utifrån antagandet att donatorerna är representativa för befolkningen i stort.18 Med hänsyn till att vissa fall missats i testet plus en del andra faktorer var dödligheten bara 0,16 %, lika hög som vid mässling. Märk väl att vi inte har haft överbeläggningar på sjukhus och att vi har få stora och trångbodda familjer. Å andra sidan dröjde det mycket länge innan vi undvek folksamlingar. Den 8 mars uppmanade regeringen arrangörer att avstå från tillställningar med över 1000 deltagare.19 Antalet döda i förhållande till antalet sjukdomsfall på kryssningsfartyget Diamond Princess var 1,0 %,7,16 men det rörde sig i huvudsak om en äldre population i en begränsad omgivning med många människor. Om man projicerar dödligheten på åldersstrukturen i USA:s befolkning skulle dödligheten vara 0,125%.7 Uppskattningen bygger på bara sju dödsfall, men den överensstämmer ungefär med den danska beräkningen.

Den 3 mars tillkännagav WHO:s generaldirektör att covid-19 till skillnad från säsongsinfluensa orsakar en mer allvarlig sjukdom: “Globalt sett har cirka 3,4 % av de rapporterade fallen av covid-19 lett till döden. Som en jämförelse dödar säsongsinfluensan varje år betydligt färre än 1 % av de smittade.”10

WHO:s uppskattning av dödligheten i covid-19 var starkt överdriven, förmodligen med en faktor på över 10. Det beror på att organisationen inte tog någon hänsyn till att nämnaren i ekvationen – det vill säga antalet smittade – var en grov underskattning. Resultatet av det synnerligen missvisande uttalandet blev att man väckte skräck och fasa och ökade den panik som redan rådde.7

Det finns stora variationer i den rapporterade relationen mellan antal sjukfall och antal dödsfall för influensa. I en systematisk genomgång var medianen cirka 1 % för laboratoriebekräftad influensa under den lindriga influensapandemin år 2009 och de följande åren (min uppskattning, hämtad från figur 3 i artikeln),20 men även det är sannolikt en överdrift.

Som jag redan har framhållit är medianåldern cirka 80 år för människor som dör av coronavirus. De flesta har haft andra patologiska tillstånd, exempelvis hjärt- och lungsjukdomar. I Italien hade 99 % av alla som dog minst en annan sjukdom, och hälften hade minst tre andra.4 Det är samma typ av personer som dör under influensaepidemier.

Därför är det omöjligt att i enskilda fall att säga om personen dog av viruset eller dog med viruset. Om vi förutsätter att officiella siffror från Kina är pålitliga, vilket inte är säkert eftersom det är en diktatur med censur, har Italien flest dödsfall sett över en längre tid, och till detta har många olika faktorer bidragit. I Lombardiet, där ovanligt många har dött, rådde överbeläggning på sjukhusen. Man tog emot även lindriga fall, personalen saknade adekvat skyddsutrustning i början, det fanns brister i den personliga hygienen, befolkningen är i genomsnitt äldre än på andra platser, fler röker och italienarna har en tradition där generationer lever nära varandra och kramar och kyssar förekommer ofta.

Om man jämför dödligheten i olika länder tillkommer problemet att viruset kanske inte alltid är detsamma. Det finns flera genetiska varianter och de är inte nödvändigtvis lika farliga. Eftersom det handlar om ett RNA-virus kan man förvänta sig ytterligare mutationer under pandemin.

Bör vi göra allt som står i vår makt under pandemier?
Ett vanligt argument bland dem som förespråkar drastiska åtgärder är att vi bör göra allt vi kan för att begränsa antalet dödsfall. Det får kosta vad det vill, eftersom man inte ska sätta ett pris på ett människoliv. När jag intervjuades på Sky News den 6 april 2020 var detta intervjuarens huvudargument. Han ansåg att det var cyniskt att prissätta människoliv, fastän det är något som vi redan gör, och måste fortsätta göra. Det finns en ekonomisk och samhällsmässig gräns när det gäller vad vi kan göra, och om vi inte hade en sådan gräns skulle vi kunna spendera hela BNP på att hjälpa människor att överleva vid en mängd olika sjukdomar. Vi skulle också kunna undvika så gott som alla dödsfall i trafiken om vi sänkte den tillåtna hastigheten för samtliga fordon till gånghastighet.

Vi skulle kunna undvika betydligt fler dödsfall om vi fokuserade våra vårdinsatser på annat än den pågående pandemin. Miljontals människor dör varje år av malaria, tbc och ett stort antal andra infektioner, och antalet liv som går förlorade är svindlande, eftersom många av dem som dör är unga. Vi skulle kunna förebygga de flesta av dessa dödsfall om vi bara ville.

Med effektiv läkemedelsreglering skulle vi kunna rädda miljontals liv varje år, eftersom många av dem som dör av receptbelagda läkemedel inte ens behöver dessa.21,22 Miljontals andra skulle överleva om vi gjorde tobaken olaglig. Ändå gör vi inte det. Vi måste sluta tro att vi räddar liv. Eftersom vi alla kommer att dö är det enda vi kan göra att förlänga liv, och de liv vi förlänger kanske redan har blivit långt. Om en åttioåring inte dör av coronavirus kanske vi har förlängt personens liv med ungefär åtta år, fast med en livskvalitet som ligger under 100 % på grund av samsjuklighet.23

Ekonomiska beräkningar visar att priset som vi får betala för att förlänga liv under coronapandemin är betydligt högre än vi i normala fall skulle acceptera. I mars 2020 hade USA:s regering satsat 2 000 miljarder dollar för att hantera pandemin och Storbritannien öronmärkte över 350 miljarder pund, nära tre gånger så mycket som hela det nationella hälso- och sjukvårdssystemet kostar.23

Brittiska National Institute for Health and Care Excellence (NICE), som ansvarar för kvalitet i vården, kommer att rekommendera finansiering av medicinska interventioner som kostar strax under 30 000 pund per QALY (kvalitetsjusterat levnadsår). Om 20 000 dödsfall i Storbritannien förebyggs är kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår cirka 7 miljoner pund. Den brittiska regeringen har satt uppskattningsvis 250 000 som övre gräns för antalet dödsfall om ingenting görs för att förebygga smittan, och om alla dessa dödsfall förebyggs kostar det cirka 400 000 pund per kvalitetsjusterat levnadsår (jag anser för min del att båda antagandena är helt orealistiska).23

Beräkningarna visar att någonting med våra prioriteringar är helt felaktigt. Det finns också alternativkostnader (förlusten av andra alternativ när man väljer ett visst alternativ). Många som har andra sjukdomar kommer inte att få den uppmärksamhet och behandling som de behöver, vilket ökar lidandet och dödsfallen. Vissa äldre som saknar stöd kommer att dö av uttorkning och svält, och efter att Indien stängts fruktade migrantarbetare att hungern skulle ta livet av dem innan coronaviruset hann göra det.24

I USA har antalet akutbesök minskat kraftigt, och ett stort antal patienter med hjärtattack och stroke har inte dykt upp på sjukhusen, förmodligen för att de är rädda för att bli smittade med coronavirus.25 Eftersom utsikten att överleva båda dessa sjukdomar är starkt relaterad till hur snabbt man får behandling kan antalet dödsfall som de uteblivna sjukhusbesöken orsakar mycket väl överskrida det som direkt orsakas av viruset.25 I USA dör ungefär 800 000 personer per år av hjärtsjukdomar och stroke,26 vilket ska jämföras med det totala antalet dödsfall som hänger samman med coronavirus, vilket var cirka 20 000 den 12 april.

Ingen större debatt har handlat om de ekonomiska skadornas effekter, men de kan bli oerhört stora. Sovjetunionens sammanbrott orsakade ekonomiskt och socialt kaos och medellivslängden för ryska män sjönk med nästan sju år under en period på två till tre år.23 Effekten var också dramatisk i Litauen, med en kraftig ökning av antalet dödsfall i hjärt–kärlsjukdomar.23

I mindre skala men ändå relevant är dessutom det faktum att självmorden ökar när företag går omkull och arbetslösheten stiger. Självmord har också förekommit bland vårdpersonal. Till exempel tog en italiensk sjuksköterska livet av sig när hon hade testats positivt och var rädd att hon hade smittat andra,27 och en nittonårig virussmittad kvinna begick självmord för att hon inte klarade av den sociala isolering som hon tvingades in i.28

En person dog i malaria i London för att han inte kunde komma fram på telefon.29 Folk hade uppmanats att ringa även om de inte uppvisade några symtom på allvarlig coronavirusinfektion.

Att isolera människor i hemmen och uppmana dem att arbeta hemifrån har också skadliga effekter, eftersom relationsvåldet ökar.

Är masspaniken under pandemin berättigad?
Den 8 mars ställde jag frågan: “Tänk om kineserna aldrig hade testat sina patienter för coronavirus, eller om det inte hade funnits några tester alls? Skulle vi ha fortsatt att leva som vanligt, utan restriktioner och inte oroat oss för några dödsfall här och där bland äldre, vilket inträffar alla vintrar?”5 Även om fruktansvärt många dödsfall har inträffat på vissa platser är det fortfarande meningsfullt att ställa den frågan. Vi vet att paniken har orsakat många dödsfall, inte bara på grund av viruset utan också i hjärt–kärlsjukdomar.23,25

Eftersom det inte verkar finnas några större skillnader mellan covid-19 och influensa när det gäller smittspridning och dödlighet kan man fråga sig: Varför vidtogs inga drastiska åtgärder under 2009 års influensapandemi? Varför sker det just nu? Vi måste också betänka att det alltid råder vinter någonstans och vi kan inte stänga hela världen mer eller mindre permanent. Även så kallat lindriga eller vanliga förkylningstyper av coronavirus kan få en så hög frekvens av dödsfall per antal insjuknade som 8 % när brukare på äldreboenden smittas.30 Dessutom kanske omfattande nedstängning måste fortsätta under mycket lång tid, till exempel i drygt ett år, för att få önskade effekter.2

En del av förklaringen till paniken är att ingen någonsin kommer att ställa till svars för metoder som är överdrivet drastiska. Det händer bara om någon kan anklagas för att ha gjort för lite. Oro och ångest kan komma att driva händelseutvecklingen mer än själva sjukdomen.31 År 2005 uttalade sig WHO så här om svininfluensan: “Ett stort antal dödsfall kommer att inträffa … WHO har gjort en relativt konservativ beräkning – mellan 2 miljoner och 7,4 miljoner dödsfall”.31 Den brittiska regeringen var inte heller blygsam; den förutsade att så många som 65 000 medborgare kunde dö under svininfluensapandemin 2009. Färre än 500 dog.32

Jag tror att vi kan dra några försiktiga slutsatser. Paniken har både negative och positive effekter.Vi kan hoppas att människor har lärt sig att tvätta händerna och att inte hosta i varandras ansikten. Det kan ha långsiktiga effekter och minska dödligheten under framtida epidemier av virus som angriper andningsvägarna.

Eftersom flockimmuniteten inte är stor kommer pandemin förmodligen att återkomma i en andra våg. Om det händer tror jag att det skulle vara bättre att införa social distansering och i vissa fall isolering av personer som tillhör riskgrupper än att isolera dem som är bekräftat eller misstänkt smittade. Man bör vara särskilt försiktig när man besöker och assisterar äldre, men viruset bör tillåtas att sprida sig och skapa flockimmunitet utan att man behöver avbryta alla sociala aktiviteter. På så sätt kan man undvika betydligt fler dödsfall än man gör med de nuvarande drastiska åtgärderna,23,25 som vi för övrigt inte kommer att ha råd att införa varje gång en epidemi utbryter.

Man bör också överväga att stänga de öppna djurmarknaderna i Sydöstasien. Vi har fått många dödliga virusinfektioner från djur, bland annat coronavirus, svininfluensa, fågelinfluensa, aids, ebola, rabies och gula febern. Vi bör skydda oss själva mer effektivt.

Slutligen bör inte minst forskare engageras redan från början så att vi kan insamla viktig evidens genom upprepad testning för tidigare eller pågående infektioner hos ett slumpmässigt urval av befolkningen och genom randomiserade försök. Få av de aktuella åtgärderna har varit evidensbaserade, och vi har inte ens haft välinformerade offentliga diskussioner. Vi har haft politiker som bara har konsulterat dem de själva fann för gott och som har infört drastiska åtgärder som är mycket skadliga för vårt samhälle. Politikerna har också sett till att det i efterhand kommer att bli mycket svårt att analysera om metoderna fungerade som avsett. Det är inte så hälso- och sjukvården ska fungera.

Kunskapen byggs hela tiden upp och Centre for Evidence-Based Medicine i Oxford tillhandahåller en mycket informativ webbsida för dem som vill följa med i utvecklingen. Där finns en mängd analyser och genomgångar, och sidan uppdateras regelbundet.33

Internationell politik och kinesisk censur
I början av december 2019 varnade den kinesiska läkaren Li Wenliang för något som påminde om en ny, SARS-liknande sjukdom i Wuhan.34 Några dagar senare arresterades han av polis för att ha “spridit falska rykten” och de tvingade honom att underteckna ett dokument där han erkände att han ”allvarligt hade stört samhällsordningen” och brutit mot lagen. Minst sju andra personer bestraffades på liknande sätt.

Li Wenliang smittades själv av viruset och dog i början av februari. De kinesiska myndigheternas behandling av honom väckte ett starkt motstånd i Kina, och i mars förklarade en officiell rapport att Li inte hade stört den allmänna ordningen och att han var en läkare som hade kämpat tappert och gjort stora uppoffringar.34 De kinesiska makthavarna skyllde emellertid på den lokala polisen, vilket underblåste allmänhetens vrede; på Weibo, Kinas motsvarighet till Twitter, hade nyheten om rapporten över 160 miljoner tittare.

I slutet av december uppmärksammades WHO av Taiwan på risken för att det nya viruset kunde överföras mellan människor, men WHO vidarebefordrade inte uppgiften till några andra länder.35 Kina har sett till att Taiwan inte är medlem i WHO, och WHO:s nära relationer till Kina har kritiserats, särskilt när WHO öste beröm över Kinas hantering av coronavirusutbrottet, trots att Kina från början hade mörkat det.34

Först den 20 januari bekräftade det kinesiska hälsoministeriet att viruset kunde överföras mellan människor. Då hade WHO i mitten av månaden sagt att det kunde förekomma en “begränsad” spridning mellan människor, bara för att samma dag ta tillbaka uttalandet.

Det är oroväckande att vi inte har optimala förhållanden för att bekämpa dödliga epidemier. I detta fall har internationell politik och censur påtagligt förvärrat dödligheten.

NOTER
1 Readfern G. ”How did coronavirus start and where did it come from? Was it really Wuhan’s animal market?” The Guardian 9 april 2020.
2 Intervju med John Ioannidis. YouTube 26 mars 2020. https://www.youtube.com/watch?v=d6MZy-2fcBw&t=1858s.
3 Jefferson T, Del Mar CB, Dooley L, Ferroni E, Al-Ansary LA, Bawazeer GA, et al. Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses . Cochrane Database Syst Rev 2011;7:CD006207.
4 Boccia S, Ricciardi W, Ioannidis JPA. ”What other countries can learn from Italy during the COVID-19 pandemic.” JAMA Intern Med 7 april 2020. doi: 10.1001/jamainternmed.2020.1447. [Epub före tryckning].
5 Gøtzsche PC. ”Covid-19: Are we the victims of mass panic?” BMJ 8 mars 2020. https://www.bmj.com/content/368/bmj.m800/rr-1.
6 Gøtzsche PC. ”The Coronavirus mass panic is not justified.” Deadly Medicines 24 mars 2020. https://www.deadlymedicines.dk/the-coronavirus-mass-panic-is-not-justified/.
7 Ioannidis JPA. ”A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data.” 17 mars 2020. https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronaviruspandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/.
8 Schmidt AL, Rasmussen LI. ”Verdensberømt dansk professor: ’Det, Danmark gør lige nu, er en isolationsstrategi med et naivt håb om, at virus forsvinder og aldrig kommer igen.’” Politiken 29 mars 2020.
9 Viner RM, Russell SJ, Croker H, Packer J, Ward J, Stansfield C, et al. ”School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review.” Lancet Child Adolesc Health 6 april 2020; pii: S2352-4642(20)30095-X. doi: 10.1016/S2352-4642(20)30095-X. [Epub före tryckning]
10 Öppningsanförande av WHO:s Generaldirektör vid presskonferens om COVID-19. World Health Organization 3 mars 2020. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-oncovid-19—3-march-2020.
11 COVID-diagram (uppdateras regelbundet). https://covidcurvetracker.org/
12 Juncker SH. ”Mens Danmark lukker ned, fortsætter hverdagen i Sverige: Hvorfor reagerer de to lande så forskelligt?” Information 14 mars 2020.
13 Jørgensen AS, Mansø RG, Tofte LR. ”Forsamlinger og aktiviteter med mere end 10 personer bliver forbudt.” DR 17 mars 2020.
14 Møller AS. ”Ny hastelov på vej: Regeringen vil forbyde forsamlinger på over to personer.” TV2 25 mars 2020.
15 COVID-19 Coronaviruspandemin (uppdateras regelbundet). https://www.worldometers.info/coronavirus/
16 Mallapaty S. ”What the cruise-ship outbreaks reveal about COVID-19.” Nature 26 mars 2020.
17 Ginn A. 20 mars 2020 (uppdateras regelbundet). https://docs.google.com/document/d/1EC7mTsuBAScE_yrgZz26DevuZJHbtDbbvGgf2WRlEJc/edit#.
18 Jørgensen AS. ”Dødelighed skal formentlig tælles i promiller: Danske blodprøver kaster nyt lys over coronasmitten.” DR TV 8 april 2020.
19 Berg T, Lundbye AB. ”Statsminister advarer om coronavirus – arrangementer med over 1000 mennesker bør aflyses.” TV2 6 mars 2020.
20 Wong JY Kelly H, Ip DK, Wu JT, Leung GM, Cowling BJ. ”Case fatality risk of influenza A (H1N1pdm09): a systematic review.” Epidemiology 2013; nr 24:830- 841.
21 Gøtzsche PC. Dödliga mediciner och organiserad brottslighet – hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården. Stockholm: Karneval Förlag 2013.
22 Gøtzsche PC. Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse. Stockholm: Karneval förlag 2015.
23 Kendrick M. ”A health economic perspective on COVID-19.” 29 mars 2020. https://drmalcolmkendrick.org/2020/03/29/a-health-economic-perspective-on-covid-19/.
24 Kuloo M. “’Hunger will kill us before coronavirus does’: Migrant labourers in Kashmir say incomes have dried up and relief shelters are inadequate.” Firstpost 8 april 2020.
25 Krumholz HM. ”Where have all the heart attacks gone?” New York Times 6 april 2020.
26 CDC. Leading causes of death. (De viktigaste dödsorsakerna) https://www.cdc.gov/nchs/fastats/leading-causes-ofdeath.htm.
27 Stickings T. ”Italian nurse, 34, kills herself after testing positive for coronavirus and worrying she had infected others.” Daily Mail 25 mars 2020.
28 Siddle J. “’She couldn’t cope’ ’Beautiful and charming’ teenager, 19, killed herself as she couldn’t face coronavirus isolation.” The Sun 24 mars 2020.
29 Tingle R. ”London barista, 28, died from malaria after failing to get through to coronavirus-overloaded 111 call centre then waiting 90 minutes for ambulance as frantic sister begged 999 operator for help.” Daily Mail 21 mars 2020.
30 Patrick DM, Petric M, Skowronski DM, Guasparini R, Booth TF, Krajden M, et al. ”An outbreak of human Coronavirus OC43 infection and serological cross-reactivity with SARS Coronavirus.” Can J Infect Dis Med Microbiol 2006,17:330-336.
31 Doshi P. ”Calibrated response to emerging infections.” BMJ 2009,339:b3471.
32 Gigerenzer G. ”Why what does not kill us makes us panic.” 12 mars 2020. https://www.project-syndicate.org/commentary/greater-risk-literacy-can-reduce-coronavirus-fear-by-gerdgigerenzer-2020-03.
33 Oxford COVID-19 Evidence Service. Uppdateras regelbundet. https://www.cebm.net/covid-19/.
34 Davidson H. ”Chinese inquiry exonerates Coronavirus whistleblower doctor.” The Guardian 20 mars 2020.
35 Riordan P, Manson K, Hille K, Cookson C. ”Taiwan says WHO failed to act on coronavirus transmission warning.” Financial Times 20 mars 2020; Mar 20.